söndag
sep072014

I år är det 50 år sedan FN styrkan ONUC lämnade Kongo.

I en note från generalsekreterare U Thant sammanfattas den svenska insatsen på följande sätt:

I nära fyra långa och besvärliga år har FN-styrkan outtröttligt arbetat med att fullgöra sitt uppdrag i republiken Kongo. Under denna tid har åtskilliga mål uppnåtts och många faromoment från 1960 undanröjts. Operationens militära avdelning har skött sin högst besvärliga uppgift på ett mycket modigt och skickligt sätt. Vi har nu kommit till den tidpunkt när styrkan skall återkallas och dess soldater, som visat sådant mod, återhållsamhet och taktfullhet, återvända till respektive hemland. Förenta Nationerna och hela världen står i tacksamhetsskuld till dem för vad de uträttat i Kongo. Det är för generalsekreteraren ett nöje att få uttrycka sin varma uppskattning och tacksamhet härför till svenska regeringen och därmed också till berörda officerare och soldater.
I hela världen förknippas svenska soldater med Förenta Nationernas fredsbevarande operationer; särskilt i Kongo bidrog Sverige på ett utomordentligt sätt. Icke blott de svenska bataljonerna utan även jakt-och spaningsflyget, C-47 transporterna och de riskfyllda helikopteruppdragen vittnade om mod och effektivitet hos den svenska kontingenten.

Det sätt på vilket Kaminabasen sköttes och förstörda broar återuppbyggdes i Katanga utgjorde ett gott bevis på yrkesskickligheten hos de svenska teknikerna.

Arton svenska soldater gav sitt liv i Kongo som ett offer för fredens sak. I uppbrottets stund vill Förenta Nationernas generalsekreterare ge uttryck för sin erkänsla av det utomordentliga bidrag till ONUC som den här bataljonen och dess företrädare lämnat

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

« Seminarium om Kongoveteranerna | Main | Veterandagen 29 maj 2014 »